Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
21 maart 2013

CDA stelt vragen over Fries Museum en depot

Op 19 maart 2013 liet het Fries Museum via een persbericht weten dat het 10 fte op de personele bezetting gaat bezuinigen, om daarmee een exploitatietekort te voorkomen. Naar aanleiding daarvan heeft de CDA Statenfractie Fryslân schriftelijke vragen gesteld over het Fries Museum en het depot.

In het persbericht staat dat het Fries Museum bij de provincie een verzoek heeft ingediend om de reorganisatiekosten te vergoeden. "Het college van Gedeputeerde Staten heeft in maart 2012 echter duidelijk aangegeven dat dit soort kosten binnen de exploitatie moeten worden opgelost," aldus CDA Statenlid Fenny Reitsma. "Daarnaast willen we graag weten of de kosten voor een depot ook zijn meegenomen in de oplossing voor het exploitatietekort."

De vragen luiden als volgt en zijn beantwoord op 12 april 2013:
 1. In het persbericht staat het volgende vermeld: ‘Het Fries Museum heeft bij de provincie een verzoek ingediend om de reorganisatiekosten te vergoeden.’ Echter in de beantwoording van de schriftelijke vragen van 28 maart 2012 staat dat er heldere afspraken zijn gemaakt over dergelijke frictiekosten; die moeten binnen de exploitatie worden opgelost. Hoe verhoudt dit zich tot elkaar?
  Het Fries Museum heeft de provincie gevraagd om een eenmalige bijdrage in de kosten voor een reorganisatie. Dit zijn andere kosten dan waarvan in 2006 sprake was. Toen hebben PS bepaald dat aanloopverliezen en frictiekosten van 2008 t/m 2011 die verband houden met de overgang van de Tweebaksmarkt naar het Zaailand door het Fries Museum zelf moeten worden gedragen. Daar is het Fries Museum mee akkoord gegaan. De verhuiskosten en aanloopverliezen van de Turtmarkt naar het Zaailand over 2012 en 2013 betaalt het FM ook zelf, uit de reserves. Deze reserves zijn daarmee wel vrijwel uitgeput.
  Na deze reorganisatie is de exploitatie van het Fries Museum vanaf 2014 sluitend. Tegelijk is het museum dan omgevormd tot een projectorganisatie, met een relatief kleine kern van vast personeel (voor structurele taken) en een schil van flexibel personeel dat betrokken wordt bij projecten en tentoonstellingen.
   
 2. Volgens het persbericht is er een oplossing gevonden voor het exploitatietekort. Zijn de kosten voor het depot hier ook in mee genomen?
  Nee. In de begroting van het Fries Museum is een post opgenomen voor het gebruik van depotruimte en de daarbij komende extra bewakingskosten (totaal € 74.000). Dit bedrag betaalt het Fries Museum in 2013, 2014 en 2015 als huurder voor het gebruik van de panden van de Stichting De Kanselarij aan de Turfmarkt.
  Er wordt gewerkt aan een voorstel voor een duurzaam Kolleksjesintrum (museumdepot) voor de collectie van de provinciale musea en Tresoar. Het Fries Museum zal daarvan dus niet alleen gebruik maken.
   
 3. Op 23 mei 2012 is door de Staten een motie aangenomen over de Fryslân-norm. Die norm houdt in dat Friese organisaties die voor een substantieel deel subsidie van de provincie krijgen, haar bestuurders niet meer salaris mogen betalen dan 130% van het inkomen van een gedeputeerde. Voldoet het Fries Museum aan deze norm?
  Het Fries Museum deelt de directie met het keramiekmuseum Princessehof. Princessehof is een rijksmuseum en hanteert daarom de Balkenende-norm van het rijk. Het Fries Museum hanteert tot nu toe ook de Balkenende-norm. De Fryslân-norm is onderdeel van de nieuwe nota ‘Wiis mei subsydzje” die nu ter behandeling bij uw Staten ligt. Zodra die is vastgesteld, geldt die norm en gaan we in gesprek met de Raad van Toezicht van het Fries Museum.
   
 4. Heeft de aangekondigde reorganisatie van het Fries Museum ook invloed op de plannen voor Culturele Hoofdstad 2018 en hun positie hierin?
  Nee. Het Fries Museum heeft gekozen voor een reorganisatie en niet voor het bijstellen van ambities qua tentoonstellingen, openingstijden of aantallen bezoekers.

 5. Leidt deze reorganisatie ook tot aanpassing van de doelstellingen van het Fries Museum? Zo ja, welke doelstellingen moeten worden aangepast vanwege de reorganisatie?
  Zie het antwoord op vraag 4.
   
 6. Wat is huidige positie van gebouwenstichting De Kanselarij, nu de 2 ton subsidie die zij voorheen kreeg naar het Fries Museum gaat? Wie voert nu de voormalige beheerstaak van de Stichting De Kanselarij uit?
  Stichting De Kanselarij voert nog altijd de beheerstaak uit over de panden aan de Turfmarkt. Volgens de bestuurlijke toezeggingen zijn de middelen van de Kanselarij inmiddels over gegaan naar het nieuwe Fries Museum. Dat is conform het rapport “Nij Fries Museum, feiten en verwachtingen”, op basis waarvan Provinciale Staten in 2006 positief hebben besloten over de nieuwbouw van het Fries Museum.
  Bij de eerste Berap van 2013 wordt een verzoek ingediend voor subsidie voor de Stichting Kanselarij, zodat deze stichting haar beheertaak kan blijven uitvoeren totdat:
  • De panden van de stichting verkocht zijn. De verkoop is evenwel lastig momenteel vanwege de economische crisis. Na verkoop kan de Stichting opgeheven worden.
  • Er een Kolleksjesintrum gerealiseerd is. De gebouwen van Stichting De Kanselarij zijn op dit moment nog als depotruimte in gebruik, aangezien er nog geen Kolleksjesintrum (duurzaam depot) is gerealiseerd.

Meer informatie:

Fenny Reitsma-Hazelhoff, CDA Statenlid, (06) 4625 1360