Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
21 maart 2013

CDA: vaart houden met onderzoek en werkconferentie over Friese taal en MKB

De CDA Statenfractie heeft schriftelijke vragen gesteld over toezeggingen voor een onderzoek naar hoe de Friese taal en economie elkaar kunnen versterken en een werkconferentie met het bedrijfsleven daarover. "Die conferentie zou voor 1 april worden gehouden, en dat is al bijna zover," aldus CDA Statenlid Fenny Reitsma.

Bij de behandeling van de nota economie op 19 september 2012 stelden het CDA en de FNP voor om uit te zoeken hoe de Friese taal en het bedrijfsleven elkaar kunnen versterken. "Het Fries kan worden ingezet om de Friese economie een stimulans te geven," stelt Reitsma. Het college van Gedeputeerde Staten nam die motie over, en deed ook de toezegging om voor 1 april 2013 een werkconferentie met het bedrijfsleven te organiseren over de toegevoegde waarde van het Fries voor ondernemend Fryslân. "Nu de economie in zwaar weer zit willen we juist vaart houden met dit soort zaken, die de economie kunnen stimuleren," licht Reitsma toe.

De vragen luiden als volgt en zijn beantwoord op 8 mei 2013:
 1. Wat is de stand van zaken van het onderzoek naar de toegevoegde waarde van Frysk in het bedrijfsleven?
  Uit het onderzoek met onder andere vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de Afûk is gebleken dat er binnen het bedrijfsleven behoefte bestaat aan een workshop (in plaats ven een conferentie) die concreet gericht is op het bevorderen van het gebruik van de Frykse taal. Een streekgebonden taal wordt als meerwaarde gezien. Van een conferentie wordt verwacht dat diegene die al positief zijn ingesteld bereikt worden en dat het vooral een bevestiging wordt van wat reeds bekend is, namelijk dat op een goede wijze gebruik maken van de taal een onmiskenbaar element is voor de positionering van bedrijven. Uit het onderzoek blijkt verder dat naast het Fries ook goed gebruik van het Nederlands van belang is. Er zijn bedrijven die in het belang van hun klantenkring buiten Fryslân, juist behoefte hebben om te worden ondersteund in de Nederlandse taal.
   
 2. Wanneer zal de werkconferentie met het bedrijfsleven plaatsvinden?
  Zoals hiervoor als is gemeld wordt naar aanleiding van het onderzoek afgezien van een werkconferentie en wordt deze vervangen door een praktisch georiënteerde bijeenkomst in de vorm van een workshop. Dat betekent dat de datum van 1 april is verlaten. De workshop(s) wordt voorbereid, er is nog geen datum vastgesteld. De datum hangt mede af van de beschikbaarheid door het bedrijfsleven. Een en ander hangt ook samen met het regelen van het benodigde budget.
   
 3. Welke partijen heeft u voor de werkbijeenkomst uitgenodigd, of bent u van plan om uit te nodigen?
  Samen met MKB-Noord en de Kamer van Koophandel worden ondernemers uitgenodigd. Voor de invulling van de workshop(s) wordt gebruik gemaakt van de expertise van het Afûk. Het is daarbij de bedoeling om gebruik te maken van aansprekende voorbeelden van vergelijkbare streekgebonden situaties. Daarbij gaat het er om dat er onderling geleerd kan worden van vergelijkbare ervaringen. Wat zijn goede slaagfactoren en wat moet je vooral niet doen. Het is denkbaar dat in het economische krachtenveld juist te veel accent op een  'minderheidsgevoel’, averechts kan werken. Het Afûk heeft contacten met bedrijven in Wales, waar voor de positionering van het bedrijfsleven succesvol gebruik wordt gemaakt van de eigen streektaal. Het gaat daar bij niet om het ‘afzetten’ tegen de landstaal, maar juist uit te gaan van de eigen taal. Met de kracht van de eigen taal kan het bedrijfsleven zich  onderscheiden.
   
 4. Op welke termijn en op welke manier worden Provinciale Staten geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek en de uitkomsten van de werkconferentie?
  De Statenleden worden uitgenodigd voor de workshop. Op korte termijn zullen de Staten worden geïnformeerd over de hierboven aangegeven aanpak. En op langere termijn, in de loop van dit jaar, zullen de Staten worden geïnformeerd over de resultaten van de workshops.

Meer informatie:

Fenny Reitsma-Hazelhoff, CDA Statenlid, (06) 4625 1360