Klik hier indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
title afbeelding
Nieuwsbrief
20 april 2017
 
 
  header afbeelding  
 
 
 

Statenfractie - PS vergadering

 
 
Op 19 april was er een Provinciale Statenvergadering over deelname in het Windpark Fryslân en over het monitoringskader economie, een methodiek om de economische ontwikkeling bij te houden in Fryslân. Daarnaast zette 50PLUS het tracé Leeuwarden Sneek op de agenda. Interessante thema’s die altijd leiden tot mooie debatten.

Als CDA staan we achter het voorstel om te participeren in het windpark in het IJsselmeer. We krijgen op deze wijze zeggenschap over het park en we kunnen het rendement voor Fryslân laten werken. De winst moet terugvloeien naar de dorpen en steden aan de IJsselmeerkust ter compensatie van eventueel verlies aan inkomsten in bijvoorbeeld toerisme. Bovendien willen we met de winst investeren in de duurzame transitie. Voor ons belangrijke punten, waar ik namens de fractie voor de nadere uitwerking aandacht voor heb gevraagd.

We staan met dit besluit in een traditie. In het vorige decennia was in onze Staten een discussie over het verzilveren van de aandelen NUON. Gedeputeerde Ploeg voerde deze discussie aan. Het geld, het aandeel, moest meer gaan werken voor de Friezen. Vandaag besluiten wij dat dit geld gaat werken voor de inwoners van Fryslân naar een voorstel van gedeputeerde De Rouwe.

Het college gaat nu aan de slag en ergens volgend jaar volgt het moment van closing, het moment dat de deal wordt gemaakt volgens de voorwaarden die het college heeft meegekregen. Daarna volgt een discussie over de verdeling van de opbrengsten die op zijn vroegst in 2021 kunnen worden ontvangen.

Ons Statenlid Hans Visser vroeg aandacht voor heldere informatie op het gebied van de ontwikkelingen van de regionale economie. Geen dikke boekwerken, maar heldere overzichten die informatie geven waar we op kunnen sturen.

De motie van 50PLUS om geen onderzoek te doen naar een tracé Sneek-Leeuwarden langs het spoor haalde een royale meerderheid. Volgens onze fractie is er serieus een probleem op het huidige tracé, maar er zijn ook andere mogelijkheden om het huidige tracé op te waarderen en om naar oplossingen op het gebied van openbaar vervoer te gaan kijken.

Op de avond van de 19e hadden we onze commissievergadering over de Kadernota voor 2018, inclusief de tussenbalans van deze periode. De ALV gisteravond van ons provinciaal CDA werd ook door een aantal statenleden bezocht. Hier is Theo Joosten gekozen als opvolger van de huidige voorzitter, Bert Kuiper. Namens de fractie wensen we Theo Joosten een mooie periode als voorzitter.
 
Johan Tjalsma
Fractievoorzitter CDA Fryslân
 
 
 

Laatste fractienieuws

 
   
 

Toekomstbestendige economie en leefbaarheid centraal bij keuze kadernotaprojecten CDA

 
Voor de tussen balans en de kadernota is op dit moment de discussie gaande binnen de provinciale staten.  
Lees meer        
 
 
   
 

Statenfractie wil vinger aan de pols bij proef waterpeil Lauwersmeer

 
Er is al enige tijd onrust over de proef met tijdelijke waterpeilverhoging in het Lauwersmeergebied.  
Lees meer      
 
 
   
 

Werkbezoek Farm of the World 'Duurzame toekomst voor mens en land'

 
Op woensdagmiddag 5 april bracht een delegatie van de Statenfractie een werkbezoek aan Claudy Jongstra, Farm of the World.  
Lees meer      
 
 
   
 

Jongerenreporters bedankt!

 
Misschien is het jullie al opgevallen, maar we zijn gestopt met het project jongerenreporters. Het was een enorm succesvol project, waar we ...  
Lees meer      
 
 
   
 

CDA mist bredere context bij discussie over N354

 
Half mei praat het college van Gedeputeerde Staten verder over de N354. Een van de opties is dat de weg verlegd gaat worden. Tien dorpen met...  
Lees meer      
 
 
 

Nieuws van de gedeputeerden

 
   
 

Caféhouder blijft brugwachter, neemt brugbediening Provincie over

 
Na een geslaagde proef mag de caféhouder in Baard ook in het nieuwe vaarseizoen de brug bedienen. De provincie Fryslân geeft zo...  
Lees meer      
 
 
   
 

Positief resultaat voor de provincie

 
De provincie Fryslân sluit het jaar 2016 af met een positief saldo van € 20,9 miljoen. Dit blijkt uit de jaarstukken 2016 die het...  
Lees meer      
 
 
 

Partij - Nieuwe voorzitter

 
 
De Algemene Ledenvergadering van het CDA Fryslân heeft mij op 19 april gekozen als opvolger van Bert Kuiper. De brede steun in zowel het AB als de ALV voelt goed en vormt een hoopvolle basis voor het invullen van deze functie. Immers, elkaar steunen en bijdragen leveren zijn  noodzaak voor een effectieve samenwerking in elke vereniging.

De bereidheid om mee te werken aan de daadwerkelijke start van mijn voorzitterschap per december stel ik bijzonder op prijs. Hierdoor kan ik de taken als voorzitter van CDA Leeuwarden (herindeling en verkiezingen in november) op correcte wijze afronden.
Deze functie heb ik vanaf 2012 vervuld. In 2011 ging ik met pensioen, nadat ik daarvoor 9 jaar voorzitter was geweest van de landelijk vereniging van katholieke schoolbesturen in het primair onderwijs (Bond KBO).

Overigens bracht het onderwijs ons ook vanuit Eelde naar Leeuwarden (1980). Het schoolbestuur had mij benoemd als directeur van een nieuw te starten katholieke basisschool in de wijk Camminghaburen. Hierna ben ik werkzaam geweest als schoolbegeleider en directeur van ’t Onderwijsbureau in Meppel. Vanuit en naast deze professionele werkzaamheden heb ik deel uitgemaakt van diverse organisaties.

Eén wil ik er even uitlichten: de Adviesgroep van het CDA WI die zich bezighield met de publicatie van “Op zoek naar de kracht van de samenleving.”(2011). Een voor ons belangrijk uitgangpunt om politiek mede op te baseren.
 
Theo Joosten
 
 
 

Laatste partijnieuws

 
   
 

CDA Vrouwen Fryslân vieren 100 jaar Vrouwenkiesrecht

 
We zijn het jaar 2017. Een gedenkwaardig jaar waarin we vieren dat in 1917, 100 jaar geleden, het vrouwenkiesrecht werd ingesteld. Dit feit ...  
Lees meer        
 
 
 
 

Agenda

 
 
  5 mei 2017  
 

5 Mei Rede door Ernst Hirsch Ballin

 
  10 mei 2017  
 

CDA Fractievergadering

 
  10 mei 2017  
 

Steatemerk (jaarstukken)

 
  10 mei 2017  
 

Steatemerk

 
  17 mei 2017  
 

CDA Fractievergadering

 
 
 

Social media

 
 
  U kunt CDA Fryslân ook volgen via de volgende sites:

     
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de nieuwsbrief.