Klik hier indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
title afbeelding
Nieuwsbrief
21 december 2017
 
 
  header afbeelding  
 
 
 

Statenfractie

 
 
Gisteren vergaderden Provinciale Staten voor de laatste keer dit jaar. Op de agenda stonden drie onderwerpen: de herijking van het cultuurbeleid, de verlenging van het openbaar busvervoer na 2020 en de startnotitie minder beleid en regels.

Herijking cultuurbeleid
Lang werd er gesproken over de herijking van het cultuurbeleid. In september vorig jaar is besloten dat er voor eind 2017 een plan voor de herijking van de culturele infrastructuur moest liggen. Bij die behandeling heeft het CDA aangegeven die herijking graag over de volle breedte te zien en dat daarin ook een actieve rol weggelegd moest zijn voor de culturele sector zelf. Immers, een duurzame toekomst vraagt om cultureel ondernemerschap. Dat plan, of de kaders ervan, lag nu voor.

Voor het CDA is cultuur belangrijk als verbindende factor in de Fryske samenleving waar iedereen, van jong tot oud en van stad tot platteland, aan mee moet kunnen doen. Juist nu, aan de vooravond van Culturele Hoofdstad, is dat meedoen meer dan ooit een speerpunt. En vooral, het blijvend meedoen, ook ver na 2018. Samen met de VVD dienden wij een amendement in om de basisinfrastructuur samen met de culturele sector uit te werken in een uitvoeringsprogramma. Dat uitvoeringsprogramma moet er voor 1 juli 2018 liggen. Dit amendement werd door een grote meerderheid overgenomen.

Jaarlijkse Culturele IJkdag
Als CDA kwamen wij met het voorstel om jaarlijks een Culturele IJkdag te organiseren. Een samenkomst tussen Staten en de culturele sector om samen te kijken naar de stand van zaken: waar staan we nu, waar kunnen we elkaar versterken, waar liggen kansen en waar kunnen we bijsturen? Dit past goed in het kader van de Agenda 2028. De gedeputeerde vond dit een sympathiek voorstel en pakt dit verder op.

Verlenging openbaar busvervoer
In 2020 lopen de huidige concessies voor het busvervoer in Fryslân af. Op verzoek van de provincie heeft Arriva een verlengingsvoorstel voor twee jaar gedaan, tot 2022. Dit betekent dat er in 2020 een besluit moet worden genomen over de concessie voor de periode na 2022. Wij vinden het belangrijk dat de komende twee tot drie jaar optimaal benut worden om in overleg te gaan met dorpsbelangen en inwoners over hoe het openbaar vervoer in Fryslân er na 2022 uit moet gaan zien. Hiervoor kwamen wij met drie voorstellen die door een ruime meerderheid (in totaal 123 stemmen voor en 3 tegen) van de partijen werd overgenomen.

Wij stelden voor om twee gebieden in Fryslân te nemen als pilot om nieuwe, innovatieve ideeën op te doen en samen met de mienskip te komen tot een gedragen plan voor het OV na 2022. Deze pilotgebieden kunnen vervolgens een voorbeeld worden voor de rest van de provincie. Daarnaast willen wij dat gesprekken met Dorpsbelang Burdaard en de werkgroep “Gytsjerk, de bus hoort erbij” over de huidige plannen voor het openbaar vervoer worden voortgezet, om te komen tot een passende oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden. Tenslotte pleiten wij voor aandacht voor sociale veiligheid rondom het OV, zoals goede verlichting bij de bushaltes en op de routes daar naartoe.

Vanwege de tijd werd het laatste onderwerp op de agenda, de notitie Minder beleid en regels, doorgeschoven naar de vergadering in januari.

De CDA Statenfractie wenst u fijne kerstdagen en een mooi cultureel 2018!

Johan Tjalsma
Fractievoorzitter CDA
 
 
 

Laatste fractienieuws

 
   
 

Maak met mienskip plan voor OV Fryslân na 2022

 
De CDA Statenfractie wil twee gebieden in Fryslân als pilot voor openbaar vervoer na 2022. Tevens wenst het CDA dat gesprekken met de Miensk...  
Lees meer        
 
 
   
 

Cultuur als verbindende factor in de samenleving

 
Op 20 december praten Provinciale Staten over de herijking van het Friese cultuurbeleid. Aan de vooravond van het Culturele Hoofdstadjaar he...  
Lees meer        
 
 
   
 

CDA verbaasd over bezwaar provincie tegen zonneweide Wijnjewoude

 
De CDA Statenfractie is verbaasd dat de provincie bezwaar heeft aangetekend tegen de vergunning die de gemeente Opsterland verleende voor de...  
Lees meer      
 
 
   
 

CDA vindt vertrouwen belangrijk bij Inkoop en aanbesteden

 
Het CDA vindt vertrouwen een belangrijke basis als het gaat om provinciale inkopen en aanbestedingen. De Provinciale Staten spraken hier gis...  
Lees meer      
 
 
   
 

Staten leggen ei over weidevogelbeleid

 
Gisteren spraken de Staten over het weidevogelbeleid van de provincie. Er is de afgelopen jaren veel gedaan en veel geld gestoken in het bes...  
Lees meer      
 
 
 

Nieuws van de gedeputeerden

 
   
 

Handelsmissies & Beurzen regeling voor Friese Ondernemers

 
De financieringsregeling IBF Handelsmissies en Beurzen krijgt een vervolg. De huidige regeling staat nu nog open voor aanvragen tot het eind...  
Lees meer      
 
 
   
 

Boeren en burgers samen aan de slag in Aldeboarn - de Deelen

 
Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn en Gebiedscooperatie It Lege Midden willen in het gebied rondom Aldeboarn - De Deele...  
Lees meer      
 
 

Ander nieuws:

 
    Zea wint de Bernlefprijs 2017    -    Lees meer  
    Iedere leerling 2 euro extra voor cultuuronderwijs    -    Lees meer  
    Obe blijvend podium voor taal en literatuur    -    Lees meer  
 
 

Partij - Op weg naar 2018

 
 
In deze tijd van het jaar is terugblikken en vooruitkijken op velerlei wijzen aan de orde. Het CDA in Friesland kan met gepaste trots naar 2017 kijken.

Terugkijkend op het niveau van het provinciaal bestuur wil ik Bert Kuiper bedanken voor het in mij uitgesproken vertrouwen in de ALV en ook voor de zeer prettige overdracht door samen op te trekken in de laatste maanden van dit jaar. In de Provinciale Staten is op diverse onderwerpen beleid in gang gezet in de lijn van ons verkiezingsprogramma met aandacht voor de kerntaken van de provincie, zoals: duurzame ruimtelijke ordening, de economie, cultuur, kennis en innovatie in een vitale samenleving.

In 3 gemeenten zijn al Gemeenteraadsverkiezingen geweest met goede tot zeer goede uitslagen voor het CDA. Deze mogen een stimulans zijn voor de verkiezingen in maart van het komende jaar. Inzet van vele mensen is lokaal nodig om een goede uitslag te krijgen. Provinciale en landelijke ondersteuning kan daarbij helpen. En natuurlijk een goed programma. Bij het bekijken van verschillende verkiezingsprogramma’s valt op hoe vaak termen als dichtbij, verbinden en samenleving voorkomen. Het zijn kernachtige  typeringen van het CDA gedachtegoed. Samenleven doe je niet in je eentje. Ale er één 21ste  skill van waarde is dan zeker die van samenwerken op basis van vertrouwen. Vanzelfsprekend  moet ook een aantal zaken worden geregeld, maar dat lijkt nu eerder het vetrekpunt te zijn in plaats van een mogelijk laatste stap. Met vertrouwen in de Ander en de ander op weg in 2018, wens ik ieder van harte toe.
 
Theo Joosten
Voorzitter CDA Fryslân
 
 
 
 

Agenda

 
 
  9 januari 2018  
 

Nieuwjaarsreceptie CDA Fryslân

 
 
 

Social media

 
 
  U kunt CDA Fryslân ook volgen via de volgende sites:

     
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de nieuwsbrief.