Klik hier indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
title afbeelding
Nieuwsbrief
25 januari 2018
 
 
  header afbeelding  
 
 
 

Statenfractie

 
 
Tijdens de eerste vergadering van Provinciale Staten in het nieuwe jaar stond een behoorlijk aantal punten op de agenda. Zo werd gesproken over Minder Beleid en Regels, de Friese Ontwikkelings Maatschappij, de Veenweidevisie, Windpark Fryslân en de Friese ganzenaanpak. Het was een mooie, lange vergaderdag, met echte provinciale onderwerpen.
 
Minder beleid en regels
Bij het onderwerp Minder Beleid en Regels gaat het voor het CDA vooral om transparantie en duidelijkheid voor de burger. Dat is de aanleiding om te proberen de hoeveelheid beleid en regels te verminderen. Volgens CDA-statenlid Wim Eilering zijn daar voldoende bestaande methodieken voor en is het niet nodig om een geheel nieuw programma op te stellen. De provincie moet eerst aan de slag met de kennis die er al is. Daarbij moet de basishouding één van klantvriendelijkheid zijn: geen “regel is regel”, maar samen kijken naar wat er wél mogelijk is.
 
Samen werken voor een ijzersterk MKB
Vorig jaar is de Friese OntwikkelingsMaatschappij (FOM) opgericht. Het doel van deze FOM is om innovatie binnen het Friese MKB te stimuleren, de export te bevorderen en een extra stimulans te geven aan starters. Een goed initiatief van Gedeputeerde Staten en wij staan als CDA dan ook achter het voorstel om hiervoor € 18,5 miljoen beschikbaar te stellen. Wel vinden wij het belangrijk dat er creatief en innovatief na blijft worden gedacht over de financiering voor het MKB. Immers, de financiële middelen vanuit de provincie zijn niet eindeloos. We hebben de provincie dan ook gevraagd zich in te zetten voor een betere samenwerking van kredietverstrekkers als banken, overheid, credit funds en venture capital, waarbij het eindresultaat voor iedereen duidelijk is: samen werken voor een ijzersterk MKB in Fryslân.  
 
Veenweide
Fryslân heeft een aantal veenweidegebieden, zoals it Lege Midden, De Deelen en it Bûtenfjild. Deze gebieden hebben een open landschap en laaggelegen weilanden met een veenbodem. Het gebied bestaat voor een groot deel uit grasland voor de (melk)veehouderij, maar bestaat ook uit belangrijke natuurwaarden. Het bijzondere karakter van dit gebied staat onder druk. Onder andere door een verlaging van het waterpeil oxideert het veen, waardoor het veen langzaam verdwijnt en de bodem daalt. Om dit unieke gebied te behouden en ruimte te bieden voor toekomstige ontwikkelingen werken overheden, landbouworganisaties en belangenorganisaties voor natuur, milieu en recreatie nauw samen. Tijdens de vergadering van de Staten stond het uitvoeringsprogramma voor 2018/2019 op de agenda en Maaike Prins voerde hierover het woord.

Voor het CDA is gebiedsgericht werken hierbij belangrijk. Dat geeft draagvlak en stimuleert creativiteit en innovatie. Wij vinden daarnaast de communicatie met de inwoners belangrijk. We moeten dit samen doen: provincie, belangengroeperingen en de inwoners van Fryslân. Daarom hebben wij er samen met de SP, Partij voor de Dieren en PvdA voor gepleit om gebiedscoördinatoren aan te stellen die als verbinders tussen de overheden en inwoners in het veenweidegebied kunnen fungeren. Ook vroegen wij aandacht voor de ambtelijke capaciteit die beschikbaar is voor de projecten in het kader van de veenweidevisie. Want we willen veel, maar hebben we ook de mensen die dat kunnen doen?
 
Windpark Fryslân
In het Friese deel van het IJsselmeer, ten zuiden van de Afsluitdijk ter hoogte van Breezanddijk, komt een windpark met 89 turbines met een vermogen van ongeveer 320 MW. Dat is het elektriciteitsgebruik van ongeveer 340.000 huishoudens. Het windpark kan de eerste stroom leveren in 2020/2021. De provincie Fryslân investeert € 127 miljoen in dit Windpark Fryslân, maar ontwikkelt het park bewust niet zelf. De ontwikkeling, bouw en exploitatie zijn de verantwoordelijkheid van Windpark Fryslân B.V. Om de belangen van inwoners en omwonenden te kunnen behartigen, heeft de provincie nadrukkelijk wel zeggenschap bedongen. De provincie vindt namelijk dat de opbrengsten van het windpark mede ten goede moet komen van o.a. de Friese samenleving. Provinciale Staten werd gevraagd om de oprichtingsakte met statuten van de besloten vennootschap Fryslân Hurde Wyn vast te stellen. Daarnaast werd PS gevraagd om een bedrag van € 150.000,- beschikbaar te stellen waarmee het Windpark de eerste 4 jaar aan de slag kan.

De ganzenaanpak
Vorig jaar zomer hebben Provinciale Staten de ganzenaanpak in Fryslân vastgesteld. Hierbij gaat het om de balans tussen enerzijds het beschermen van ganzen en anderzijds het bestrijden van schade aan boerenland. Na overleg met betrokken partijen hebben de Staten ermee ingestemd om deze aanpak op een paar punten aan te passen. De ganzen mogen nu o.a. worden verjaagd vanaf een half uur voor zonsopgang en jagers mogen nu kogelgeweren gebruiken.
 
Lelystad Airport
Het CDA zorgde voor een zachte landing van de motie vreemd van Groen Links over Lelystad Airport. Hierin werd gevraagd om een nauwkeurig en transparant proces en versnelde herindeling van het luchtruim. Ook vroeg Wendy Zuidema aandacht voor beleid op het groeiend aantal drones bij deze herindeling, maar zeker ook in de omgevingsvisie.

Johan Tjalsma, fractievoorzitter CDA Statenfractie
 
 
 

Laatste fractienieuws

 
   
 

Gebiedscoördinatoren als verbinders tussen de overheden en inwoners in het veenweidegebied

 
Het CDA pleitte er gisteren voor om gebiedscoördinatoren aan te stellen als schakel tussen de overheden en inwoners in het veenweidegebied....  
Lees meer        
 
 
   
 

Een ijzersterk MKB in it bêste lân fan d'ierde

 
Bedrijven in het midden- en kleinbedrijf waren vorig jaar goed voor 61% van alle banen in Fryslan, zo blijkt uit de monitoringsrapportage Wu...  
Lees meer        
 
 
   
 

Strakke en transparante sturing op proces rondom Lelystad Airport

 
Het CDA Fryslan roept op tot sterkere sturing van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op het proces rondom de uitbreiding van Lelyst...  
Lees meer        
 
 

Nieuws van de gedeputeerden

 
   
 

Valuta voor Veen in de praktijk

 
De provincie Fryslan ondersteunt het initiatief van de Friese Milieu Federatie om Valuta voor Veen in de praktijk te beproeven. ...  
Lees meer        
 
 
   
 

Handelsmissies & Beurzen regeling voor Friese Ondernemers

 
De financieringsregeling IBF Handelsmissies en Beurzen krijgt een vervolg. De huidige regeling staat nu nog open voor aanvragen tot het eind...  
Lees meer      
 
 

Partij - Je plek vinden

 
 
Na 4 jaar lidmaatschap van de Leeuwarder gemeenteraad, waaronder 1 jaar als fractievoorzitter, nam ik begin dit jaar afscheid van de dagelijkse politiek. Het ambt van volksvertegenwoordiger is een prachtig beroep, maar niet voor míj. In het nieuwe bestuur van CDA Fryslân voel ik me beter op mijn plek. En zo gaat dat: we zoeken allemaal naar een plek in de samenleving, en ook in de partij, waar we ons goed bij voelen. Waar we tot ons recht kunnen komen. Dat ligt voor iedereen anders en dat is maar goed ook!

Misschien ben je al jaren lid van het CDA. Misschien heb je je net ingeschreven. Ik hoop dat ook jíj je plek vindt in deze prachtige partij. Ik zie ernaar uit om samen op te trekken en te werken aan een Nederland, en een Fryslân, dat we door willen geven.

Graag wijs ik in dat verband op de onlangs ontwikkelde CDA Zelfselectiescan. Een hulpmiddel om de perfecte partij-rol te vinden voor jóuw talenten. Je kunt de scan doen op http://scan.cda.nl/.

Misschien komt er wel uit dat je in de wieg gelegd bent om campagneleider te zijn. Dat komt dan goed uit, want daar zijn we naarstig naar op zoek! Interesse of vragen? Mail me gerust, op dirksierd@me.com, en we maken een afspraak!

Tot gauw!
Dirk Sierd de Vries
PR/Communicatie CDA Fryslân
 
 
 

Laatste partijnieuws

 
   
 

CDAV: Het VMBO verdient meer maatschappelijke waardering

 
Het VMBO verdient meer maatschappelijke waardering. Tot die conclusie komen de CDA vrouwen Fryslân tijdens een bijeenkomst over onderwijs. ...  
Lees meer        
 
 
   
 

CDA Fryslân zoekt kandidaten Provinciale Staten en Waterschap

 
CDA Fryslân zoekt kandidaten voor de Provinciale Staten en het Waterschap die tijd en energie willen steken in het vertegenwoordigen van de ...  
Lees meer        
 
 
 

Social media

 
 
  U kunt CDA Fryslân ook volgen via de volgende sites:

     
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de nieuwsbrief.