Klik hier indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
title afbeelding
Nieuwsbrief
24 mei 2018
 
 
  header afbeelding  
 
 
 

Statenfractie

 
 
De Statenvergadering van mei stond voor een groot deel in het teken van de veenweide. De oppositiepartijen PvdA, D66, Groen Links, Partij voor de Dieren, Christen Unie en 50Plus hadden hiervoor een initiatiefvoorstel opgesteld.

Meestal legt het college van Gedeputeerde Staten ontwerpbesluiten aan PS voor. Statenleden kunnen echter ook zélf met voorstellen komen. Dat heet dan een initiatiefvoorstel. Volgens de oppositiepartijen is het werkveld en een deel van de politiek ontevreden over de concrete resultaten en de scherpte van het veenweidebeleid tot nu toe. Er ontbreekt volgens hen een overkoepelende, integrale werkwijze, waarbij biodiversiteit, CO2-reductie en duurzame landbouw de graadmeters zijn.

Ons statenlid Maaike Prins is zeer deskundig op dit onderwerp en voerde namens onze fractie het woord. Daarbij benadrukte zij vanuit het CDA het belang van een integrale aanpak van de vraagstukken die er liggen, met maatwerk en samen met alle betrokkenen in het gebied.

Niet van bovenaf opleggen
Het CDA heeft waardering voor dit initiatiefvoorstel en kon zich in een groot aantal punten vinden. Waar wij het niet mee eens waren, is de route die wordt voorgesteld om het doel te bereiken. Volgens het CDA moet en kun je de doelen die bereikt moeten worden niet van bovenaf opleggen. Het CDA wil dat de doelen samen met de betrokken partijen worden geformuleerd. Samen met de FNP, SP en VVD dienden wij een amendement in om het initiatiefvoorstel op deze punten te wijzigen, alvorens hier ‘ja’ tegen te kunnen zeggen. Als coalitie zochten wij op deze wijze toenadering met de partijen van het initiatiefvoorstel, maar dat leidde niet tot een handreiking van hun kant.

Na een lang, maar mooi politiek debat over dit onderwerp hebben de oppositiepartijen uiteindelijk hun voorstel ingetrokken. In juli staat de veenweideproblematiek opnieuw op de agenda, maar nu met een voorstel van GS. Wordt vervolgd!

Friese samenleving
Na dit debat stonden nog de jaarstukken van de provincie, het rapport van de Noordelijke Rekenkamer over snel internet en de begrotingen van het Waddenfonds en de FUMO op de agenda. Voor het CDA is bij de Jaarstukken van belang dat baten en lasten in balans zijn. De uitgaven van de provincie moeten bijdragen aan de Friese samenleving. Projecten uit het Iepen Mienskipsfûns zijn daar een mooi voorbeeld van en dit wil het CDA graag voortzetten.
Het rapport van de Rekenkamer over snel internet is helder. Het gaat het CDA om de realisatie van het glasvezelnetwerk en dat gaat na een aantal eerdere pogingen nu echt gebeuren!

Vooruitblik
Even een vooruitblik naar de komende maand: op 4 juni bezoekt onze fractie de collega’s van Waadhoeke waar gesproken wordt over bedrijventerreinen en de omgevingsvisie. Op 6 juni brengt onze fractie een werkbezoek aan de collega’s van Dongeradeel in Holwerd. Daar wordt onder meer gesproken over de aanstaande verkiezingen en de plannen voor Holwerd aan Zee. Vrijdag 8 juni staat in het teken van LF2018. In Oranjewoud begroeten wij ca. 60 provinciale en landelijke CDA-relaties tijdens een netwerkevent. Op 19 juni zijn de woordvoerders van de gemeenteraadsfracties ’s avonds welkom in het provinciehuis voor een expertmeeting over windmolens. Verder starten de voorbereidingen voor de PS-vergadering in juni waar o.a. de brede analyse van de vaarwegen op de agenda staat. Kortom, er ligt weer een boeiende maand voor ons!

Johan Tjalsma
Fractievoorzitter CDA Statenfractie Fryslân
 
 
 

Laatste fractienieuws

 
   
 

Jaarrekening die werkt voor Fryslân

 
Bij de jaarrekining is voor ons als CDA fractie de vraag of de baten en lasten in balans zijn. Een verantwoord financieel beleid dat werkt v...  
Lees meer        
 
 
   
 

Pak de veenweideproblematiek aan met alle betrokkenen

 
Tijdens de Statenvergadering van 23 mei stond het initiatiefvoorstel van de oppositiepartijen PvdA, D66, Groen Links, Partij voor de Dieren,...  
Lees meer      
 
 
   
 

De FUMO is van en voor ons allen

 
Tijdens de Statenvergadering van gisteren (woensdag 23 mei) voerde Anne Schelhaas namens het CDA het woord over de begroting van de FUMO. Sc...  
Lees meer        
 

 

 
 
 

Nieuws van de gedeputeerden

 
   
 

Fryslân kiest voor verandering in personeelsinzet

 
Door onder andere het afronden van grote infraprojecten en het krimpen van de provinciale begroting gaat de provincie Fryslan werken met min...  
Lees meer        
 
 
 

Partij

 
 
De afgelopen maanden waren zeer spannend voor het CDJA in onze mooie provincie. Niet minder dan drie nieuwe leden traden toe in ons bestuur! Onze nieuwe bestuursleden zijn Thomas Kroon, Michiel Heetebrij en Kjeld Klein. Respectievelijk als AB'er, penningmeester en algemeen bestuurslid. 

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Jasmijn Duenk en Johannes Wiersma. Wij bedanken hen voor hun inzet en wensen ze veel succes toe. 

Mocht u kennis willen maken met onze nieuwe bestuursleden, kom dan eens langs op een van onze activiteiten!

Giancarlo Formica
Voorzitter CDJA Fryslân 
 
 
 
 
 
 

Social media

 
 
  U kunt CDA Fryslân ook volgen via de volgende sites:

     
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de nieuwsbrief.