Klik hier indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
title afbeelding
Nieuwsbrief
19 juli 2018
 
 
  header afbeelding  
 
 
 

Statenfractie

 
 
Gisteren was de laatste Statenvergadering voor het zomerreces. De vergadering begon met een aantal vragen van onze fractie over de gebiedsontwikkeling van het WTC gebied in Leeuwarden. Het consortium van projectontwikkelaar Wyckerveste en Bouwgroep Dijkstra Draisma komt 4,7 miljoen euro tekort. Hierbij gaat het om kosten voor parkeren rond een nieuw Cambuurstadion, kantoren, beurzen, winkels en woningen in een her ontwikkeld WTC gebied. Om dit gat te dichten zou de provincie bij moeten springen. Ons Statenlid Fernande Teernstra vroeg het college wat de voorwaarden zijn voor een eventuele provinciale bijdrage en hoe wordt omgegaan met kwetsbare gebieden in de stad. De binnenstad van Leeuwarden is kwetsbaar, kijk bijvoorbeeld maar naar de leegstand. Ook voor onder meer Franeker en Stiens is het risicovol. Na de zomervakantie komt het college met een uitgewerkt voorstel naar de staten. We wachten het af!

Windpark Nij Hiddum-Houw
Op de agenda stonden verder het vervolg van de discussie over het windpark Nij Hiddum-Houw, de vervolgstap over de Veenweideaanpak en de notitie Natuur in Fryslân. Tijdens de vorige Statenvergadering in juni ging het over het ‘Provinciaal Inpassings Plan’ (voldoet het plan aan de voorwaarden om daar gerealiseerd te kunnen worden?) voor het nieuw te bouwen Windpark Nij Hiddum-Houw en niet meer over de vraag of het windpark er wel of niet moet komen. Deze vergadering eindigde met drie weken uitstel om te onderzoeken of er naast het werk van de Omgevingsadviesraad nog meer uit te halen viel. Als CDA vroegen wij, samen met de VVD, FNP en SP, om de tiphoogte van de molens te verlagen, de compensatie voor omwonenden te verhogen en serieuze aandacht voor de gezondheidsaspecten te hebben. Dit gaat gebeuren en daar zijn wij blij mee. De gedeputeerde gaat verder kijken of er nog wat aan de verlichting van de molens gedaan kan worden zodat de omwonenden daar minder last van hebben. Een meerderheid van de staten stemde in met het voorstel voor windpark Nij Hiddum-Houw.

€ 1,25 miljoen per jaar voor maatregelen veenweide
Over de Friese veenweide is de afgelopen tijd al veel gesproken in de Statenvergaderingen. Gisteren besloten de Staten over een tussenstap op weg naar het uitvoeringsprogramma veenweide 2020-2030. Daarbij is het voor het CDA van groot belang dat de doelen en ambities samen met alle belanghebbenden worden bepaald. In het voorstel dat gisteren voorlag werd ook voorgesteld om € 1,25 miljoen per jaar voor veenweide te reserveren in de periode 2020-2030 om daarmee aanspraak te kunnen maken op cofinanciering vanuit het Rijk. Het CDA stemde in met dit voorstel. De definitieve besluitvorming over het uitvoeringsprogramma vindt volgend jaar plaats.
 
Natuur in Fryslân
In 2016/2017 heeft bureau BMC op verzoek van de provincie een analyse gemaakt van de kosten en baten van het uitvoeringsprogramma natuur 2014-2027. De conclusie van het bureau was dat er bij onveranderd beleid een tekort ontstaat van € 64 miljoen voor alle natuuropgaven. Om dit tekort op te lossen zijn vier scenario’s uitgewerkt. Daarnaast is er door een aantal natuurorganisaties als It Fryske Gea, LTO Noord, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Bosgroep Noordoost Nederland met particuliere natuurbeheerders,
Kollektivenberied Fryslân en de Friese Milieu Federatie het aanbod gedaan om ook een alternatief plan uit te werken. Gisteren was het aan de Staten om een keuze te maken uit één van deze scenario’s. 

Voor het CDA is doorgaan op de huidige weg geen optie. Wij geven daarom graag de ruimte aan de natuur- en landbouworganisaties om samen het plan te ontwikkelen. Daarbij hebben wij aangegeven dat wij wel graag willen dat de gebiedscommissies worden meegenomen in het plan van deze organisaties. Ook moet duidelijk zijn hoe drie al lopende gebiedsontwikkelingen meegenomen worden, in het bijzonder Achtkarspelen Súd. Een meerderheid van de Staten stemde ermee in dat de natuurorganisaties een plan uitwerken. Dit plan wordt de komende zes maanden verder uitgewerkt.
 
En nu het reces. In september zijn we weer terug. Fijne zomer!

Johan Tjalsma
fractievoorzitter CDA Statenfractie
 
 
 

Laatste fractienieuws

 
   
 

Natuur in Fryslân

 
In 2016/2017 heeft bureau BMC op verzoek van de provincie een analyse gemaakt van de kosten en baten van het uitvoeringsprogramma natuur 201...  
Lees meer        
 
 
   
 

Jaarlijks € 1,25 miljoen voor maatregelen veenweide

 
Gisteren besloten de Staten over een tussenstap op weg naar het uitvoeringsprogramma veenweide dat voor de periode 2020-2030 wordt opgesteld...  
Lees meer        
 
 
   
 

CDA vraagt opheldering WTC gebied

 
In de media wordt momenteel veel gesproken over de gebiedsontwikkeling van het WTC gebied in Leeuwarden. Er wordt bijvoorbeeld gesproken ove...  
Lees meer        
 
 
   
 

Statenfractie bezorgd over gevolgen zonneparken

 
De laatste tijd spraken experts zoals de rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving en ecologen hun zorgen uit over negatieve gevolgen van z...  
Lees meer      
 
 
   
 

Statenfractie brengt werkbezoek aan veenweidepilot de Grote Veenpolder

 
Vandaag waren de CDA Statenleden Maaike Prins en Anne Schelhaas samen met leden van CDA Wetterskip en de gemeenteraadfracties van Weststelli...  
Lees meer        
 
 

Ander nieuws:

 
    Automobilist schrikt zich wild    -    Lees meer  
    CDA Statenfractie wil meer aandacht voor omgeving windmolenpark Nij Hiddum-Houw    -    Lees meer  
 
 

Nieuwe Privacywet

 
  Zoals u waarschijnlijk weet, is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevens van kracht geworden. In de hele EU geldt dan dezelfde privacywetgeving onder de internationale naam GDPR. Om u de nieuwsbrief van het CDA Fryslân te kunnen blijven toesturen hebben we uw toestemming nodig. 

We informeren u graag over de activiteiten en standpunten van het CDA Fryslân via deze nieuwsbrief. U ontvangt via ons geen reclame van andere bedrijven, organisaties of instellingen en uiteraard worden uw gegevens niet met anderen gedeeld. Wanneer u de nieuwsbrief van het CDA Fryslân wilt blijven ontvangen, hoeft u niets te doen.
 
Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u zich hieronder eenvoudig uitschrijven of door een e-mail te sturen naar cda@fryslan.frl. Echter, we hopen natuurlijk dat iedereen onze nieuwsbrief blijft lezen!
 
 
 

Laatste partijnieuws

 
   
 

22 september vervolgbijeenkomst nieuw Noordelijk vrouwennetwerk

 
Op 15 juni is de aftrap geweest van een nieuw initiatief voor een CDA-vrouwennetwerk vanuit de Noordelijke provincies. ...  
Lees meer        
 
 
 
 

Agenda

 
 
  22 september 2018  
 

Symposium CDA-vrouwennetwerk

 
 
 

Social media

 
 
  U kunt CDA Fryslân ook volgen via de volgende sites:

     
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de nieuwsbrief.