Klik hier indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
title afbeelding
Nieuwsbrief
27 september 2018
 
 
  header afbeelding  
 
 
 

Statenfractie

 
  Gisteren was de eerste vergadering van Provinciale Staten na de zomervakantie. En dat werd meteen een lange vergaderdag. Het Koersdocument Omgevingsvisie, de beleidsbrief Leefbaarheid, een aantal mondelinge vragen, een interpellatiedebat over de energietransitie en het afscheid en de beëdiging van drie Statenleden.

Thema-avond met raadsfracties
Hoe moet Fryslân er in de toekomst uitzien? Hoe werken we met elkaar aan de inrichting van onze provincie? Welke ambities hebben we en welke keuzes moeten daarvoor gemaakt worden? Om deze vragen draaide het bij het Koersdocument Omgevingsvisie.

Ter voorbereiding op onze inbreng tijdens de Statenvergadering organiseerden wij begin september een thema avond voor alle Friese CDA gemeenteraadsfracties. In groepen spraken wij over de thema’s wonen, werken en energietransitie. Nuttige input kwam hieruit naar voren die we goed hebben kunnen gebruiken! Daarnaast is het fijn om met onze collega-fracties op zo’n manier onderwerpen die lokaal en provinciaal spelen door te spreken.

16 regiokernen
Het Koersdocument Omgevingsvisie geeft de kaders voor de Omgevingsvisie die begin volgend jaar klaar moet zijn. De provincie heeft een belangrijke taak als het gaat om de kwaliteit van de omgeving en het gebruik, beheer, behoud en de bescherming van ons grondgebied. Maar ook gemeenten hebben een grote rol als het gaat om de uitwerking van het ruimtelijk beleid in de praktijk. Als CDA vinden we het dan ook belangrijk dat de Omgevingsvisie straks goed aansluit bij wat er bij gemeenten speelt.

Daarnaast willen wij dat de provincie oog houdt voor de 16 regionale centra en dat er ruimte blijft voor regionale bedrijven om zich in de eigen regio te kunnen vestigen. Hiervoor dienden wij een motie in die werd aangenomen. Meer over onze visie op het koersdocument leest u verderop in deze nieuwsbrief.

Iepen Mienskipsfûns voortzetten
In de beleidsbrief Leefbaarheid staat in grote lijnen hoe de provincie de komende jaren moet acteren op het gebied van leefbaarheid. Hierbij gaat het vooral om het proces en de rol van de provincie. Er wordt uitgegaan van initiatieven van onderop en nauwe samenwerking met gemeenten en partijen. Wij dienden een motie in om het Iepen Mienskipsfûns voort te zetten. Deze regeling loopt volgend jaar af, maar het heeft zijn meerwaarde de afgelopen jaren wel bewezen. Ook deze motie werd met een grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Vanavond brengen we met de fractie een bezoek aan de CDA-fractie van Smallingerland en volgende week gaan we naar Balk waar we praten met de fractie van De Fryske Marren. 
De komende maand staat de Agenda 2028 ofwel de ‘legacy’ (erfenis) van Culturele Hoofdstad op de agenda. Hoe kunnen we het leef- en vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven verder ontwikkelen met cultuur als aanjager?

Johan Tjalsma
Fractievoorzitter CDA Statenfractie 
 
 
 

Laatste fractienieuws

 
   
 

CDA wil door met Iepen Mienskipsfûns

 
Het CDA wil dat het Iepen Mienskipsfuns een vervolg krijgt. Deze provinciale regeling loopt in 2019 af. ...  
Lees meer        
 
 
   
 

Geen blikken landschap in it bêste lân fan d'ierde

 
Hoe moet Fryslan er in de toekomst uitzien? Hoe werken we met elkaar aan de inrichting van onze provincie? Welke ambities hebben we en welke...  
Lees meer      
 
 
   
 

CDA wil duidelijkheid voor IJsselmeervissers

 
CDA Statenleden Maaike Prins en Fernande Teernstra willen dat de provincie zich inzet om duidelijkheid te verschaffen voor IJsselmeervisser....  
Lees meer        
 
 
   
 

CDA bezorgd over gevolgen uitspraak Europees Hof voor teelt van gewassen

 
De CDA Statenfractie is bezorgd over de gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over genetische manipulatie voor akker- ...  
Lees meer        
 
 
 

Nieuws van de gedeputeerden

 
   
 

Fryslân staat er financieel goed voor

 
Fietsveiligheid, de afronding van grote infraprojecten, de aanleg van breedband, een circulaire economie en het vasthouden van de energie ui...  
Lees meer      
 
 
   
 

Scholen en provincie zetten samen schouders onder Fries op school

 
Op de conferentie Frysk yn it underwiis in Heerenveen is donderdag 20 september het rapport 'It is mei sizzen net te dwaan' gepresenteerd. ...  
Lees meer      
 
 
 

Partij - Een goed begin is het halve werk

 
  Volgend jaar in maart hebben we verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Voor ons, en nu spreek ik even als lid van het Friese campagneteam, misschien wel de belangrijkste verantwoordelijkheid. Van deze verkiezingen hangt veel af. Uiteraard willen we winnen, niet alleen om nog 4 jaar te werken aan onze provincie, maar ook om het kabinet stevig in het zadel te houden met een meerderheid in de Eerste Kamer.

Onder leiding van onze nieuwe campagneleider, Doeke Fokkema, zijn we daarom al vroeg begonnen met het opzetten van een mooi campagneteam, met goede mensen. Inmiddels ligt er al een uitgewerkt campagneplan, dat we bij de aankomende startdag, op 29 september, zullen bespreken met lokale campagneleiders.

Een belangrijk onderdeel van de campagne is het mobiliseren van onze unieke kracht: het grootste ledenbestand van alle politieke partijen in Nederland. Dat is een hele klus, met een klein team, maar met digitale middelen proberen we dit proces zoveel mogelijk te stroomlijnen. De technieken die we daarvoor ontwikkelen blijven beschikbaar voor de campagneteams die na ons komen. Zo zorgen we ervoor dat een goed begin niet alleen het halve werk is voor de verkiezingen van maart 2019, maar ook voor de vele verkiezingen die hierna nog gaan volgen.

Dirk Sierd de Vries,
Lid campagneteam 
 
 
 

Laatste partijnieuws

 
   
 

Concept verkiezingsprogramma's Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân

 
De afgelopen maanden heeft een speciale programcommissie zich gebogen over een aansprekend toekomstperspectief voor de provincie Fryslan: on...  
Lees meer        
 
 

Ander nieuws:

 
    Sander de Rouwe opnieuw lijstaanvoerder CDA Fryslân    -    Lees meer  
 
 
 

Social media

 
 
  U kunt CDA Fryslân ook volgen via de volgende sites:

     
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de nieuwsbrief.