Klik hier indien deze nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven.
 
 
title afbeelding
Nieuwsbrief
24 januari 2019
 
 
  header afbeelding  
 
 
 

Statenfractie

 
 
Gisteren was de eerste Statenvergadering in het nieuwe jaar. Drie onderwerpen stonden centraal: Holwerd aan Zee, het stappenplan voor duurzaam treinvervoer en een rapport van de Noordelijke Rekenkamer. Daarnaast waren er vijf ‘moties vreemd’ (moties over een onderwerp die niet op de agenda van de staten staat).

Studiefonds voor studenten aan de Campus Fryslân
De vergadering begon met mondelinge vragen van ons statenlid Fenny Reitsma over het gebruik van een studiefonds voor Friese studenten om een universitaire studie aan de nieuwe RUG Campus Fryslân te volgen. In 2015 dienden wij samen met de SP, VVD en FNP hiervoor een motie in. Uit onderzoek bleek namelijk dat het percentage Friese jongeren dat universitair onderwijs volgt in 2012 een kwart onder het landelijk gemiddelde lag. Doel van dit studiefonds is de doorstroom van jongeren uit het voortgezet onderwijs in Fryslân naar het University College van RUG Campus Fryslân te stimuleren. Met ingang van dit studiejaar 2018/2019 is de eerste lichting studenten begonnen.

Sander de Rouwe als gedeputeerde gaf aan dat er nu 153 studenten studeren aan de RUG Campus. Er zijn dit studiejaar 26 studenten gestart met de brede bachelor, waaronder 7 studenten afkomstig uit Fryslân. Alle 7 Friese studenten hebben gebruik gemaakt van de tegemoetkoming in het collegegeld. De verwachting is dat het toch een aantal jaren duurt voordat de toestroom echt op gang komt. Dit blijkt ook het geval bij het University College van de RUG in Groningen.

Werkgelegenheidseffecten
De Noordelijke Rekenkamer deed onderzoek naar hoe werkgelegenheidsprojecten in de drie noordelijke provincies tussen 2005 en 2015 zijn opgezet en uitgevoerd. De Rekenkamer concludeerde dat de provincie in het vervolg beter in kaart moet brengen wat de beoogde effecten voor de werkgelegenheid zijn. Als woordvoerder gaf ik aan dat wij als fractie hechten aan het werk van de Noordelijke Rekenkamer. Niet alle investeringen zijn echter te meten in werkgelegenheid. Het is voor de staten van belang om naar werkgelegenheidseffecten te kijken, maar laten we dat dan vooral doen aan de voorkant van projecten als we ze als PS opdragen aan het college. Onze rol is een maatschappelijke die we samen met de Mienskip moeten uitvoeren. Als we de goede investeringen doen, kan het MKB zorgen voor de werkgelegenheid.

Duurzaam OV
Volgens het stappenplan waar we als staten gisteren over spraken, moet het Friese treinverkeer in 2025 emissievrij (zonder uitlaatgassen) rijden op batterijen en met gedeeltelijke bovenleidingen tussen Leeuwarden en Groningen. Als fractie steunden wij een motie waarin aandacht werd gevraagd voor het verantwoord produceren van de batterijen voor de treinen. Meer hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief.

Holwerd aan Zee
Het plan Holwerd aan Zee is een ‘mienskipsproject’ van onderop. Ontwikkeld voor en door het dorp en het zorgt voor veel positieve energie in de regio. Voorbeelden langs de Duitse Waddenkust laten zien dat een betere aansluiting bij de Waddenzee een (economische) impuls betekent voor de wijde omgeving. Daarnaast wordt de Waddenzee vanaf het Friese platteland toegankelijker en er ontstaat nieuwe natuur en meer biodiversiteit.
De staten werd gevraagd om akkoord te gaan met verdere uitwerking van de plannen, een doorvaarbare verbinding met de Waddenzee en hiervoor € 1 miljoen beschikbaar te stellen. Een grote meerderheid van de staten stemde hiermee in. Onze woordvoerder Maaike Prins vroeg de provincie daarnaast te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om snel te reageren als er grondaankopen gedaan kunnen worden voor het project. In mei wordt hierover opnieuw gesproken door de staten als het definitieve voorstel voor Holwerd aan Zee aan de orde komt.
 
Vooruitblik
Vanwege het grote aantal onderwerpen is de volgende statenvergadering uitgesmeerd over twee dagen: dinsdagavond 26 en woensdag 27 februari. Er wordt dan gesproken over de evaluatie van het Friese Merenproject, burgerparticipatie in Windpark Fryslân, Energie in transitie, de co-financiering van de regiodeals en de verlenging van de ganzenaanpak. Dat is meteen de laatste statenvergadering voor de verkiezingen. De komende weken staan in het teken van de verkiezingscampagne. Wellicht komen we elkaar tijdens een debat of andere activiteit binnenkort tegen. Ik en wij als fractie hebben er zin in!
Goed voor elkaar!
 
Johan Tjalsma, fractievoorzitter CDA Fryslân
 
 
 

Laatste fractienieuws

 
   
 

Duurzaam treinvervoer in Fryslan

 
Het CDA is blij met het ambitieuze, maar haalbare, realistische en betaalbare scenario voor duurzaam treinvervoer in Fryslan met batterijtre...  
Lees meer        
 
 
   
 

€1 miljoen voor plannen Holwerd aan Zee

 
Holwerd aan Zee is een prachtig mienskipsproject van onderop. Het plan draait om leefbaarheid en werkgelegenheid in het gebied aan de Wadden...  
Lees meer        
 
 
   
 

CDA Fryslân vraagt aandacht voor Fries bedrijfsleven na Brexit

 
De CDA Statenfractie vraagt opnieuw aandacht voor de gevolgen van de Brexit voor het Friese bedrijfsleven. ...  
Lees meer        
 
 
   
 

Daken genoeg. Zonnepanelen erop!

 
Aandacht voor het landschap is voor het CDA belangrijk in de energietransitie. Daarom heeft de Statenfractie zich altijd uitgesproken tegen...  
Lees meer        
 
 
   
 

CDA Fryslân bezorgd over gevolgen voor natuur na aanspoelen zeecontainers

 
De CDA Statenfractie maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor de natuur op de Waddeneilanden en de Friese kust na het aanspoelen van ee...  
Lees meer        
 
 
 

Nieuws van de gedeputeerden

 
   
 

Studenten wijzen de weg naar een circulair Fryslan

 
Fryslan wil in 2025 in de top 3 van de meest circulaire regio's van Europa staan. Hoe komen we daar? Provincie Fryslan en Rijksuniversiteit ...  
Lees meer        
 
 
   
 

Zes scholen genomineerd voor Onderwijsprijs Fryslân

 
Voor de tweejaarlijkse Onderwijsprijs Fryslan zijn zes scholen genomineerd. De prijs is ingesteld om de creativiteit en inventiviteit in het...  
Lees meer        
 
 

Ander nieuws:

 
    Fryslân telde niet eerder zoveel banen    -    Lees meer  
 
 

Verkiezingen

 
 
De huidige zittingstermijn van de Staten loopt ten einde; in maart zijn de verkiezingen. De inwoners van Friesland stemmen dan over het beleid van de provincie. Het is bijna niet te vermijden dat wat landelijk plaatsvindt bij deze verkiezingen wordt betrokken. Toch lijkt het mij dat - als we hechten aan onze provincie - de verkiezingen vooral (uitsluitend) over provinciale onderwerpen behoren te gaan. Een stem uitbrengen op grond van een landelijk onderwerp heeft geen invloed op de beleidskeuzes die in en voor een provincie moeten worden gemaakt. En die zijn er genoeg.

Het CDA wil met uw steun werken aan:
  • meer duurzame woningen
  • realistische en breed gedragen energietransitie
  • duurzame en verantwoorde ontwikkelingen in landbouw en natuur
  • hergebruik van materialen
  • vergroten van werkgelegenheid
  • dorpswindmolens waarbij de meerderheid van het dorp profiteert

Over deze en vele andere onderwerpen is meer te lezen in ons verkiezingsprogramma “Goed voor elkaar.”
 
Een titel die ook appelleert aan meedoen. Mensen betrekken bij de toekomst van de provincie is dan ook de gedachte achter de familiedag, die op vrijdag 1 maart in de Elfstedenhal wordt georganiseerd. In gezinsverband - in welke vorm dan ook - wordt de basis gelegd voor de wijze waarop we met elkaar omgaan. Samen doen staat vanaf het begin in ieders leven centraal. Dat geldt ook voor de wijze waarop het CDA politieke idealen wil vormgeven: met elkaar, goed voor elkaar.

Theo Joosten,
voorzitter CDA Fryslân
 
 
 

Laatste partijnieuws

 
   
 

Verkiezingsprogramma's

 
Met trots presenteren we de definitieve versies van onze verkiezingsprogramma's....  
Lees meer        
 
    Friese CDA leden eensgezind achter kandidatenlijst provinciale verkiezingen    -    Lees meer  
    Sander de Rouwe opnieuw lijstaanvoerder CDA Fryslân    -    Lees meer  
 
 
 

Social media

 
 
  U kunt CDA Fryslân ook volgen via de volgende sites:

     
 
 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van het CDA of in het verleden heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt u altijd afmelden voor de nieuwsbrief.